Privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenkapsalon Happyness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@HondenkapsalonHappyness
Privacyverklaring

Hondenkapsalon Happyness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

telefoon: 06 23 12 65 96
Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondenkapsalon Happyness gebruikt alleen je contactgegevens indien je je hebt opgegeven voor een van de door Hondenkapsalon Happyness verleende diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@HondenkapsalonHappyness, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondenkapsalon Happyness verwerkt jouw persoonsgegevens alleen om je van informatie te kunnen voorzien m.b.t. de door jou verzochte dienst die door Hondenkapsalon Happyness wordt verleent.
Geautomatiseerde besluitvorming

Hondenkapsalon Happyness neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondenkapsalon Happyness tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenkapsalon Happyness bewaart je persoonsgegevens zolang dit in het belang is van de nog te verkrijgen dienst die door Hondenkapsalon Happyness wordt verleent, je klant van Hondenkapsalon Happyness bent en eventueel 2 jaar nadat u van de dienst gebruik heeft gemaakt. Wij doen dit om u te kunnen bereiken als er vragen zijn of afspraken verzet moeten worden.

Delen van persoonsgegevens met derden


Hondenkapsalon Happyness verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en bij hoge uitzondering aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hondenkapsalon Happyness gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, indien van toepassing. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Bezwaar 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Hondenkapsalon Happyness.nl

Identiteitsbewijs

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hondenkapsalon Happyness zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klacht

Hondenkapsalon Happyness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hondenkapsalon Happyness | Melkweglaan 69 | 2394 NJ Hazerswoude-Rijndijk | info@hondenkapsalonhappyness.nl | 06 23 12 65 96
  
Copyright © 2024 Hondenkapsalon Happyness
arrow-circle-o-downmenu-circlecross-circle